تجهیزات تولید

این شرکت بیش از 2000 متر مربع با بیش از 20 مجموعه ماشین آلات و تجهیزات مختلف را اشغال کرده است.


تولید:


تجهیزات:


قالب:


بازرسی کیفیت:


وزارت راهنما: